В памет на: Стефан Мирчев Стоянов

Посвещаваме този уебсайт на светлата памет на нашия преподавател, колега и приятел доц. д-р Стефан Мирчев. Той беше дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Патология на растенията и химия“ в Лесотехническия университет – София. В своята научна и преподавателска дейност доц. Мирчев винаги се стремеше да провокира интереса както към здравословното състояние на дървесните видове и горите, така и към многобройните приложения на дендрохронологията. Той успя да организира функционирането на лаборатории по Горска фитопатология и Дендрохронология в университета, в които се обучаваха, работиха и продължават да работят редица настоящи и бъдещи лесовъди, лесозащитници и еколози. Доказателство за успеха на тази мисия са многобройните научни публикации, монографии, учебници и ръководства на доц. Мирчев.

Стефан Мирчев Стоянов

доц. д-р Стефан Мирчев
16.04.1946 г. – 20.09.2018 г., гр. София

Образование и специализации:

 • Средно образование СПУ „ П. К. Яворов (1960 г. – 1964 г.),
 • Висш лесотехнически институт, гр. София, България – магистър (1970–1975 г.), Специалност: Защита на горите
 • Лесотехническа академия и ВИЗР, гр. Санкт Петербург, Русия – доктор на биологичните науки (1980–1983 г.),
 • 5 месеца в Селскостопанския университет, гр. Упсала, Швеция (1987 г.),
 • Краткосрочни (до 1 месец): Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Чехия, Полша, Гърция, Македония.

Научна работа:

 • Горска фитопатология,
 • Математически модели за развитието на епифитотии по горскодървесните видове,
 • Приложения на дендрохронологичния метод при анализи за възникване и развитие на дъбов, боров, елов и кестенов диклайни (деградации) в българските гори,
 • Научни области: Аграрни науки и ветеринарна медицина, Природни науки, математика и информатика
 • Научни направления: Горско стопанство, Растителна защита, Науки за земята

Преподавателска работа:

 • Практическо обучение на студенти по „Горска фитопатология“ и „Ентомология“ в Лесотехническия университет – София (1975 – 1987 г.),
 • Лекции по „Горска фитопатология“, „Растителна защита“ и „Дендрохронология“ в Лесотехническия университет – София (1987 – 2014 г.),
 • Научен ръководител на над 250 дипломанти, 20 специализанти, 2 докторанти Ръководител на катедра “Растителна защита“, ЛТУ – София,
 • Курс по програма "САПАРД" (03 – 06.2002 г.).

Експертна работа:

 • Участие в създаване на мрежата за мониторинг на горите и оценки в периода 1986 – 1995 г.
 • Участие в създаване на мрежата за екологичен мониторинг на горите и оценки в периода 2000 – 2009 г.
 • Участие в създаване на мрежата за системен мониторинг върху състоянието на горите в НП „Рила” и НП „Централен Балкан”.
 • Международен експерт по горска фитопатология към Организация по прехрана и земеделие, ООН – FAO Regional Office for Europe and Central Asia (Budapest, Hungary) – след 2013 г.
 • Многобройни други експертни и консултантски дейности.

Научни проекти:

 • 18 научно-изследователски договора, на 7 от тях – научен ръководител.

Избрани проекти:

 • Финансираща организация: COST Дейност, Рамкова програма Хоризонт 2020
  Тип на конкурса и година: Програма за европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания, Продължителност: 2012 – 2016
  Номер или акроним на проекта: FP1106
  Тема: STReESS “Проучване на реакцията на дърветата към екстремни събития”
  Ръководител на проекта: доц. д-р Ute Sass-Klaassen
 • Финансираща организация: COST Дейност
  Тип на конкурса и година: 2009 – 2013
  Номер или акроним на проекта: FP0801
  Тема: Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest
  Ecosystems in Europe. (partner)
  Ръководител на проекта: Prof. Dr. Steven Woodward
 • Финансираща организация: ERA
  Тип на конкурса и година: 2011 – 2013
  Номер или акроним на проекта: ERA 138/01
  Тема: Diversity of invading Phytophthora spp. plant pathogens in agro and forest ecosystems in
  Southeast Europe
  Ръководител на проекта: проф. д-р Сл. Славов, АгроБиоинститут, София

Публикации:

 • Научни публикации – 98 бр., които са насочени предимно към анализиране на причините за дъбовия и боровия диклайн. 17 от тях са публикувани в международни научни списания и сборници.
 • Автор и съавтор на 1 изобретение, 2 монографии, 3 учебника, 3 инструкции, 2 наръчника, 3 програмни (софтуерни) продукта и 2 ръководства за студенти.
 • Авторско свидетелство за изобретение рег. №78343/1987: Метод за анализ на дървесни проби. 1992. Институт за изобретения и рационализации на Република България.
 • Автор и съавтор на "Култивиране на кладница” – практическо ръководство.

Избрани научни публикации:

 • Генев, М., Ил. Вакарелов, Ст. Мирчев. 2000. Изследване на речния отток и растежа на дървесните видове като индикатори на климата. Международна научна конференция,15 – 16 юни, 2000 г., София, ЛТУ “75 години висше лесотехническо образование в България”, с. 351–361.
 • Костов, Г., Ст. Мирчев, 2003. Методика за системен мониторинг върху състоянието на горите в НП „Рила” и НП „Централен Балкан”. В: Доклад „Разработване и прилагане на система за екологичен мониторинг на Националните паркове”, Проект „Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж”, С., с. 163–185.
 • Мирчев С. 2012. Дендрохронологичен анализ. В: Биопродуктивност на букови гори (влияние на антропогенни и биотични фактори) (ред. С. Мирчев), София, ЛТУ, 154 p. ISBN: 978-954332-099-8.
 • Мирчев, Ст., О. Грозев, 1994. Дендрохронологичен анализ за влиянието на климатичните условия върху радиалния прираст в насаждения от бял бор в района на Юндола (Западни Родопи). Наука за гората, кн. 2, с. 3–9.
 • Мирчев, С., М. Любенова, А. Шикаланов, Н. Симеонова. 2000. Дендрохронология (кратък курс). Pensoft, София-Москва, 198 стр.
 • Мирчев, С., Вакарелов, И., Зафиров, Н., Симеонова, Н. 2003. Влияние на климатичните условия върху радиалния прираст на старо буково насаждение (Fagus sylvatica L.) в резервата „Боатин” (Централна Стара планина). Във сб. Научни доклади от международна научна конференция „50 години Лесотехнически университет”, Секция „Растителна защита”, София, 257 – 262.
 • Bratanova-Doncheva, S. Mirtchev, S. Lyubenova, M. 2007. Dendrochronological Investigation of Mistletoe Growth Impact (Loranthus europaeus L.) on European Chestnut (Castanea sativa Mill.) in South West Bulgaria. In: Aita Horticulturae 693, ISSN 0567-7572, pages 367-372.
 • Dimitrov, D., Raev, I., Mirtchev, S., Zafirov, N. 2003. Chronology of tree ring series of Fagus sylvatica L. on Bercovitsa State Forest Enterprise – Western Balkan Range. Proceeding 75 years of the Forest research institute, Sofia I: 29 – 35.
 • Lakatos, F., S. Mirtchev. 2014 a. Handbook of the major forest pests in Southeast Europe. FAO, 117 p. ISBN 978-92-5-108580-6 (print), E-ISBN 978-92-5-108581-3 (PDF).
 • Lakatos, F., S. Mirtchev. 2014 b. Manual for Visual Assessment of Forest Crown Condition. FAO, 23 p. ISBN 978-92-5-108641-4.
 • Lyubenova, L., S. Slavov and S. Mirtchev. 2015. Risk Analysis of Potentially Invasive Pathogen Phytophthora ramorum for Oak Forests in Bulgaria Based on Climate Data. In: Book of Abstracts from International Scientific Conference in honour of 90 Years Higher Forestry Education in Bulgaria “Forestry: Bridge to the Future”, 6–9 May 2015, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria, Publishing House of the University of Forestry, Sofia, 2015.
 • Mirtchev, S., B. Hristov, N. Zafirov. Impact of Horse Chestnut Leaf Miner (Cameraria ohridella Deschka et Dimic) on Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum L.). Dendrochronological Analysis. Journal of Balkan Ecology, vol. 16 (1), Sofia, pp. 63–71, 2013.
 • Mirtchev S., M. Lyubenova and A. Shikalanov. 2008. Climate Reconstruction for Last 200 Years in Southwestern Bulgaria by Using Oak Tree Ring Records. Journal of Balkan Ecology, vol. 11, № 4: 419-427.
 • Mirtchev S., N. Zafirov, R. Rasheed. Dendrochronology as a tool for the investigation of forest decline. Forestry Ideas, vol. 18, No 2 (44), University of Forestry Press, Sofia, Proceedings of the Conference ”Forestry: Bridge to the Future”, 13–15 May, 2010, Sofia, Bulgaria, pp. 117–124, 2012.
 • Tsvetkov, I., S. Mirchev, N. Zafirov. Climate-tree ring width relationship in a Cork oak (Quercus suber L.) stand in South-Eastern Bulgaria. In: Book of Abstracts from International Scientific Conference in honour of 90 Years Higher Forestry Education in Bulgaria “Forestry: Bridge to the Future”, 6–9 May 2015, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria, Publishing House of the University of Forestry, Sofia, pp. 102–102, 2015.
 • Vakarelov, I., S. Mirtchev, E. Kachaunova and N. Simeonova. 2000. Reconstruction of Summer Air Temperatures by Dendroclimatical Analysis of Macedonian Pine (Pinus peuce Gr.) in Pirin mountain (Southwestern Bulgaria). Forestry Ideas, Vol 1-4, No 25.
 • Zafirov, N., St. Mirtchev, R. Schivacheva. Dendrochronological assessment of climatic and anthropogenic influences on urban forests in Bulgaria. In: Book of Abstracts from International Scientific Conference in honour of 90 Years Higher Forestry Education in Bulgaria “Forestry: Bridge to the Future”, 6–9 May 2015, Park Hotel Moskva, Sofia, Bulgaria, Publishing House of the University of Forestry, Sofia, pp. 108–108, 2015.

Членство:

 • Зам.-председател на Националната комисия по лесозащита към НУГ/ИАГ (Министерство на земеделието, храните и горите),
 • Член на Българското микологично дружество,
 • Член на Международния форум по дендрохронология,
 • Член на Редакционния свет към списание Forestry Ideas.